Generelt

Danske universiteter kan sælge forsknings-, analyse- og rådgivningsopgaver til myndigheder, virksomheder og organisationer. Det kan ske som rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed) eller i form af myndighedsbetjening.

Rekvireret forskning

(indtægsdækket virksomhed)

Danske universiteter kan drive indtægsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. universitetslovens § 20, stk. 3, 1. pkt. Dette kan omfatte konkrete forskningsopgaver, som fx en privat virksomhed ønsker løst mod betaling til universitetet.

Styrelsen for Forskning og Innovation har fået udarbejdet en Modelaftale for rekvireret forskning med tilhørende vejledning.

Se i øvrigt følgende artikler på Forskerportalen:

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

I 2007 blev en række sektorforskningsinstitutioner sammenlagt med danske universiteter. Læs mere om disse sammenlægninger her. I denne forbindelse fik universiteterne til opgave at levere en række ydelser til offentlige myndigheder, hvilket benævnes forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det fremgår således nu af universitetslovens § 2, stk. 4, at danske universiteter med grundlag i deres forskning kan udføre opgaver for en minister efter aftale med denne. Det drejer sig nærmere om de opgaver, der er omfattet af sektorforskningslovens § 2:

  1. Rådgivning
  2. Myndighedsopgaver
  3. Udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte
  4. Formidling, herunder varetagelse af viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter
  5. Dritsopgaver i forbindelse hermed

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening kan generelt henvises til

Det er forudsat i lovens forarbejder, at varetagelse af forskningsbaseret myndighedesbetjening ikke medfører ændringer i forskningsfriheden.

Danske Universiteter har tilkendegivet, at forskningsbaseret myndighedsbetjening er underlagt de samme forskningsetiske og kvalitative krav, som gælder for al anden forskning, og at universiteterne også ved forskningsbaseret myndighedsbetjening har en forpligtelse til at værne om forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed, idet der dog kan være behov for, at myndighed og universitet koordinerer tidspunktet for offentliggørelse af rådgivningsresultater. Flere universiteter har fastsat nærmere retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Om Forfatteren

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.