Akademisk frihed

Indledning Akademisk frihed (“academic freedom”) anvendes som en generel betegnelse for den frihed, som navnlig universiteter, deres ansatte og studerende har til at søge efter og formidle viden uden indblanding fra andre. Den har betydning for både forskning, undervisning og formidling. Den akademiske frihed forudsætter en betydelig institutionel autonomi for universitetet samt en individuel akademisk […]

Læs Mere

Forskningsfrihed

Hvad er forskningsfrihed? En del af den akademiske frihed Forskningsfrihed anvendes navnlig til at beskrive forskeres frihed til at vælge forskningsemne, stille spørgsmål, vælge materiale og metoder til at finde svar, samt offentligt at fremlægge hypoteser, resultater og ræsonnementer. Forskningsfriheden ved danske universiteter er forankret i universitetslovens § 2, stk. 2, og § 14, stk. […]

Læs Mere

Interessekonflikter

Generelt om interessekonflikter Interessekonflikter opstår, når forfattere eller deres institutioner samt bedømmere eller redaktører har finansielle eller personlige interesser, som uhensigtsmæssigt kan influere på vedkommendes dømmekraft. Sådanne finansielle interesser kan fx skyldes økonomisk eller anden væsentlig støtte til det konkrete forskningsprojekt, forskerens bijob (fx som ansat eller konsulent) eller forskerens private ejerinteresser (fx aktier eller […]

Læs Mere

Formidling og ytringsfrihed

Formidling Ved formidling forstås her forskeres udveksling af viden og kompetencer med det omgivende samfund, herunder ved deltagelse i den offentlige debat. Formidling kan bl.a. ske gennem artikler, anmeldelser, kronikker og læserbreve i aviser, bøger der formidler viden til at bredt publikum af ikke-fagfolk, deltagelse i radio- og tv-udsendelser samt undervisning til et bredt publikum […]

Læs Mere

Forskeres retssikkerhed

UBVA satte forskeres retssikkerhed til debat under Folkemødet på Bornholm 2015. Debatten blev webcastet: Hør også professor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, fortælle om forskeres strafferetlige stilling: Her kan du høre sikkerhedskonsulent Per Bruun Andersen, 2Secure, fortælle om forskeres fysiske sikkerhed: Denne side er fortsat under opbygning.

Læs Mere