ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-ordningen ErhvervsPhD-kandidater indskrives på et universitet, samtidig med at de er ansat i en virksomhed. I den forbindelse indgår ErhvervsPhD-kandidaten og virksomheden en aftale, der tager stilling til ErhvervsPhD-kandidatens rettigheder og pligter i forhold til virksomheden. Det er bl.a. et spørgsmål, hvem der skal have rettighederne til de forskningsdata, ErhvervsPhD-kandidaten frembringer, eller i hvilket omfang ErhvervsPhD-kandidaten skal […]

Læs Mere

Ph.d.-vejledning

  Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som hovedsageligt består i udøvelse af forskning under vejledning. Antallet af ph.d.-studerende ved danske forskningsinstitutioner er øget betydeligt, og vejledning af ph.d.-studerende er derfor i dag en væsentlig opgave for professorer og lektorer. I mange tilfælde indgår ph.d.-studerende i et egentligt forskningssamarbejde med sin(e) vejleder(e), men også hvor dette ikke […]

Læs Mere

God citatskik og gengivelse af kunstværker m.v.

Generelt I Forskerportalens artikel om plagiat omtales de generelle juridiske og forskningsetiske krav til brug af andres arbejde. Disse generelle normer for brug af andres arbejde suppleres af nogle mere præcise juridiske regler for citater og gengivelse af kunstværker og beskrivende værker i forskningspublikationer. Disse regler omtales nærmere i denne artikel. Citat Ved et citat forstås […]

Læs Mere

Generelt om publicering

Generelt om forskningspublicering Publicering af forskningsresultater indebærer, at forskningsresultaterne offentliggøres til gavn for videnskaben og samfundet i øvrigt. Publiceringen kan indebære en kvalitetssikringsproces i form af peer review, referee eller anden fagfællebedømmelse. Retten til frit at kunne publicere sin forskning er et vigtigt element i forskeres formidlings- og ytringsfrihed. Både forskere og forskningsinstitutioner bliver i høj […]

Læs Mere

Forfatterskab og -ansvar

Forfatterskab i videnskaberne Forfatterskab har stor betydning både for forskere og deres forskningsinstitutioner. Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen belyste dette på UBVAs 2014-symposium i oplægget Forfatterskaber, æren og karrieren, der kan ses her: Ophavsretsloven indeholder juridiske regler om forfatterskab, som suppleres af en række forskningsetiske regler, der omtales nedenfor. En uretmæssig angivelse af forfatterrolle kan […]

Læs Mere

Forlagsaftaler

Forlagsaftaler (aftaler om publicering) Forskeres videnskabelige værker – bøger, antologier, artikler m.v. – udgives normalt på et forlag. Da videnskabelige værker normalt er beskyttet af ophavsret, kan en sådan publicering kun ske med samtykke fra den eller de personer (ophavsmænd), der gennem en personlig skabende indsats (originalitet) har frembragt værket. Se Forskerportalens artikel om forfatterskab. I forbindelse […]

Læs Mere

Open science (frit tilgængelig forskning)

Denne artikel er baseret på et notat, som UBVA har udarbejdet som opfølgning på en workshop om open science i forhold til forskningsdata, herunder licensmodeller for software og forskningsdata m.v., som blev afholdt på Aarhus Universitet (Emdrup Campus), den 30. marts 2017. Notatet er publiceret som en del af et større notat på DEICs hjemmeside. […]

Læs Mere

Open Access og ophavsret

Generelt Open Access, som er nærmere omtalt i artiklen om open science, skaber nogle ophavsretlige spørgsmål. For det første kan en forsker, der får en artikel bragt i et tidsskrift, risikere at krænke tidsskriftets rettigheder, hvis han eller hun lægger artiklen ud på nettet som led i Open Access uden først at få en aftale […]

Læs Mere