Ejendomsret til forskning

Den almindelige ejendomsret indebærer, at ejeren af fast ejendom eller løsøre kan råde ubegrænset herover, medmindre andet følger af lovgivningen. Ejeren kan fx give andre en råde- og brugsret til en fast ejendom eller løsøre – men ejeren er ikke forpligtet til dette. Som udgangspunkt kan ejeren således også forhindre andre i at råde over vedkommendes faste ejendom og løsøre.

Forskning kan give anledning til en række tvister, som er af ejendomsretlig karakter. Det drejer sig især om tvister, hvor nogen vil forhindre andre i at få adgang til fysiske datasamlinger. Det kan fx dreje sig om vævsprøver eller geologiske prøver, eller om forskningsdata lagret på en bestemt computer.

Sådanne tvister kan opstå i forskningssamarbejder, fx når en deltager i forskningssamarbejdet får ny ansættelse eller på anden måde ønsker at kunne gøre brug af det fælles oparbejdede materiale på egen hånd. Tvister af denne art kan også opstå i ansættelsesforhold, fx hvis en forsker bortvises eller på anden måde afslutter sit ansættelsesforhold og efterfølgende ønsker at få adgang til fysisk materiale, som findes hos den tidligere arbejdsgiver. Disse situationer omtales nærmere nedenfor.

Ansættelsesforhold

Hvis der ikke er indgået nogen aftale om andet, kan en forsker i en række tilfælde tage materiale med sig, som vedkommende har indsamlet og oparbejdet som led i sin forskning, herunder egne datasamlinger m.v. Dette gælder dog ikke altid. I nogle tilfælde må fx en datasamling anses for at tilhøre forskningsinstitutionen og ikke den enkelte forsker.

Se bl.a. den dom af 11.  december 1996, afsagt af Retten i Århus, der omtales i Mads Bryde Andersen og Eva Haus bog ”Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder” s. 18. 

Selv om en forsker retmæssigt kan tage sin datasamling m.v. med sig, kan det følge af andre regler, at forskeren ikke kan råde frit over datasamlingen. Dette kan fx skyldes tidligere indgåede aftaler eller det forhold, at andre har rettigheder til materialet. Se artiklerne om adgang til og råderet over data og dataadministration.

Forskningssamarbejder

I forskningssamarbejder bør spørgsmål om adkomst til og rettigheder over fælles datasamlinger m.v. altid reguleres ved aftale, således at tvister af denne art kan undgås.

Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, vil disse ejendomsretlige konflikter skulle løses ud fra en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder navnlig forudsætningerne for forskningssamarbejdet og den praksis, som parterne i forskningssamarbejdet hidtil har fulgt. Ejerskabet kan i nogle tilfælde være delt (sameje). Hvem der (tilfældigvis) faktisk har rådighed over en datasamling m.v., kan normalt ikke være afgørende for fastlæggelse af ejerskabet, da det i mange tilfælde vil være mere eller mindre tilfældigt, hvem der – når tvisten opstår – har mulighed for at “sætte sig” på den fælles datasamling m.v.

Læs mere i Mads Bryde Andersen og Eva Haus bog ”Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder” s. 19-20.

Om Forfatteren