Ansvarlig forskningspraksis

Indledning Ansvarlig forskningspraksis eller god videnskabelig praksis (GVP) er en betegnelse for de normer, der gælder for udfoldelse af videnskabelig virksomhed. Disse normer udvikles løbende inden for de enkelte videnskaber. God videnskabelig praksis bruges her som paraplybetegnelse for det, der internationalt drøftes under betegnelserne “research integrity”, “scientific integrity”, “good scientific practice”, “responsible conduct of research […]

Læs Mere

Videnskabelig uredelighed

Generelt Ved videnskabelig uredelighed forstås “fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning”, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1. De nævnte tre former for videnskabelig uredelighed betegnes ofte “FFP” og er defineret således i lovens § 3, stk. 1, nr. 2-4: Fabrikering: Uoplyst […]

Læs Mere

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU)

Generelt Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) kan behandle sager om videnskabelig uredelighed efter reglerne i lov om videnskabelig uredelighed m.v., som trådte i kraft den 1. juli 2017. Med loven nedlagdes Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Nævnet består af en formand, som skal være landsdommer, og af 8-10 faglige medlemmer, som skal være anerkendte forskere […]

Læs Mere

Universiteternes værn af forskningsetikken

Generelt Ifølge universitetslovens § 2 skal universiteterne bl.a. værne om videnskabsetikken. Det gøres dels gennem oplysning og uddannelse, dels gennem håndtering af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis. Den danske kodeks for integritet i forskningen (2014) indeholder (s. 19 ff.) en række anbefalinger til en grundlæggende institutionel platform til håndtering af mistanker om brud på god […]

Læs Mere

Det videnskabsetiske komitésystem

Det videnskabsetiske komitésystem For at sikre at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, har man i Danmark etableret det videnskabsetiske komitésystem, der består af regionale komitéer og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK). Det videnskabsetiske komitésystem er etableret ved lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal som udgangspunkt anmeldes til dette videnskabsetiske komitésystem, se nærmere lovens […]

Læs Mere