Indledning

Persondataloven

Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger i en række tilfælde, der er nærmere defineret i lovens §§ 1-2. I praksis vil loven som oftest regulere behandling af personoplysninger som led i et forskningsprojekt.

En personoplysning er i denne sammenhæng enhver oplysning om en person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Oplysningen anses for at blive behandlet i persondatalovens forstand, hver gang en sådan oplysning håndteres ved fx indsamling, registrering, opbevaring, kopiering, anvendelse m.v. Se definitionerne i persondatalovens § 3, nr. 1 og nr. 2.

Persondatalovens afsnit II indeholder en række regler, der fastsætter juridiske grænser for behandling af personoplysninger. Loven indeholder nogle generelle krav, der gælder for enhver behandling af personoplysninger, samt nogle særlige (strengere) krav til behandling af oplysninger om:

  • Racemæssig eller etnisk baggrund
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssige forhold
  • Helbredsmæssige forhold
  • Seksuelle forhold
  • Strafbare forhold
  • Væsentlige sociale problemer
  • Andre lignende privatlivsoplysninger

Persondataloven kan bl.a. have betydning for forskere, der bruger danske registre til at forske i statistiske sammenhænge mv. Det gælder fx data fra Danmarks Statistik, Statens Seruminstitut, Rigsarkivet og Dansk Dataarkiv.

Anmeldelse til Datatilsynet

Et forskningsprojekt, der omfatter de ovennævnte følsomme personoplysninger, skal i en række tilfælde anmeldes til Datatilsynet.

Datatilsynet har i sommeren 2015 indført en ny og forenklet fremgangsmåde for anmeldelse af behandling personoplysninger, der i staten og kommunerne udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Den indebærer, at hver myndighed fremover kun skal lave én anmeldelse (fællesanmeldelse) til Datatilsynet, hvorefter myndigheden blandt andet selv skal stå for at registrere de enkelte forskningsprojekter. Læs mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

Mere information

Persondatalovens regler er udførligt omtalt på Datatilsynets hjemmeside, hvor der navnlig kan henvises til følgende materiale:

Se også hjemmesiden www.registerforskning.dk, som er udarbejdet af Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR).