Ansvarlig forskningspraksis

Indledning Ansvarlig forskningspraksis eller god videnskabelig praksis (GVP) er en betegnelse for de normer, der gælder for udfoldelse af videnskabelig virksomhed. Disse normer udvikles løbende inden for de enkelte videnskaber. God videnskabelig praksis bruges her som paraplybetegnelse for det, der internationalt drøftes under betegnelserne “research integrity”, “scientific integrity”, “good scientific practice”, “responsible conduct of research […]

Læs Mere

Videnskabelig Uredelighed

Hvad er videnskabelig uredelighed? Videnskabelig uredelighed er i forskningsrådsloven defineret således, jf. § 2, nr. 3, i forskningsrådsloven: ”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.” Videnskabelig uredelighed forudsætter således et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, […]

Læs Mere

Universiteternes værn af forskningsetikken

Generelt Ifølge universitetslovens § 2 skal universiteterne bl.a. værne om videnskabsetikken. Det gøres dels gennem oplysning og uddannelse, dels gennem håndtering af konkrete sager, hvor der er mistanke om brud på god videnskabelig praksis. Den danske kodeks for integritet i forskningen (2014) indeholder (s. 19 ff.) en række anbefalinger til en grundlæggende institutionel platform til […]

Læs Mere

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) er nedsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i henhold til forskningsrådsloven. Udvalgene har kompetence til at behandle sager om videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning, jf. nærmere nedenfor. De tre udvalg Der er nedsat følgende tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige […]

Læs Mere

Det videnskabsetiske komitésystem

Det videnskabsetiske komitésystem For at sikre at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, har man i Danmark etableret det videnskabsetiske komitésystem, der består af regionale komitéer og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK). Det videnskabsetiske komitésystem er etableret ved lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal som udgangspunkt anmeldes til dette videnskabsetiske komitésystem, se nærmere lovens […]

Læs Mere